Odborné knihyBeletriaPre deti

Manažment pohľadávok - metódy riešenia platobnej neschopnosti podniku

Zuzana Melicherníková

Publikácia sa zameriava na analýzu manažmentu pohľadávok a metód riešenia platobného rizika podnikov.

8,90 €
Ľutujeme ale tento produkt nie je momentálne dostupný

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-135-7

Manažment pohľadávok, v literatúre označovaný aj ako
kredit manažment, má za cieľ prispievať prostredníctvom aktívneho spolupôsobenia k zabezpečovaniu likvidnosti
pohľadávok a tým k zabezpečovaniu platobnej schopnosti.

Vznikol ako potreba predchádzať vzniku pohľadávok po lehote splatnosti, resp. nedobytných pohľadávok. Jeho podstatou je
prehlbovanie poznatkov o súčasných ale aj potenciálnych odberateľoch, ohodnotenie rizík spojených s odberateľom, aplikovanie primeraných obchodných dispozícií na pohľadávky.

Kredit manažment sa má prejaviť v lepšom poznaní rizika, rozkladaní rizika cez zapojenie poisťovacích spoločností, v prijímaní včasných opatrení v prípadoch neplnenia
dohodnutých podmienok.

Po teoretickej stránke publikácia prináša komplexný pohľad na manažment pohľadávok v rámci jeho základných etáp (rozhodnutie o poskytnutí, resp.neposkytnutí obchodného úveru,
riadenie a monitorovanie pohľadávok, inkaso pohľadávok).

Definuje základné pojmy, charakterizuje a sumarizuje viaceré metódy hodnotenia úverovej spôsobilosti odberateľov,
rozširuje poznatky v oblasti manažmentu pohľadávok na Slovensku o poznatky zo zahraničnej literatúry a poznatky z praxe finančných inštitúcií, ktoré majú s hodnotením potenciálnych dlžníkov väčšie skúsenosti.

Okrem prevencie vzniku nedobytných pohľadávok a následne platobnej neschopnosti pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy poukazujeme tiež na možnosti eliminácie platobného rizika
voľbou vhodných platobných podmienok a efektívnym riadením pohľadávok po ich vzniku.