Odborné knihyBeletriaPre deti

Vybrané aspekty starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov

Katarína Blahová11,90 €
Dostupné na sklade
Kúpiť

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-159-3

Odborná publikácia je určená najmä študentom magisterského vysokoškolského štúdia Vysokej školy manažmentu v programoch Podnikový manažment, Znalostný manažment a v ďalších príbuzných odboroch pri štúdiu vyučovacieho predmetu Starostlivosť zamestnávateľa o zamestnancov. Nadväzuje na predmet Základy pracovného práva, ktorý študenti absolvujú počas bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia, a preto publikácia nezahŕňa všetky ustanovenia obsiahnuté v Zákonníku práce a osobitných predpisov, aby nedochádzalo k nadmernému opakovaniu už naštudovanej problematiky. Rovnako môže poslúžiť aj využitiu v praxi a širšej odbornej verejnosti.

Výklad jednotlivých kapitol - oblastí starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, je úmyselne redukovaný, aby čitateľa nezaťažoval pracovnoprávnou problematikou v širších súvislostiach, avšak má za cieľ objasniť vybrané aspekty spracovanej problematiky zamerané na jednotlivé etapy zamestnania, na osobitné kategórie zamestnancov a pod. Podrobnejšiu analýzu spracovaných pracovnoprávnych inštitútov čitateľovi pomôže dosiahnuť nahliadnutie do zoznamu použitej literatúry, vedeckých a odborných časopisov, prameňov práva a internetových zdrojov uvedených v závere publikácie.

Text pozostáva zo sedemnástich kapitol. Každá z nich je venovaná vybranej problematike starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, resp. osobitným kategóriám zamestnancov vyžadujúcim si zvýšenú pozornosť zo strany zamestnávateľa. Publikácia zahŕňa okrem ustanovení zákonnej (povinnej) starostlivosti aj informácie patriace do kontextu zmluvnej a dobrovoľnej starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov.